6/10 (12) KV – Unarmoured Cable (Cáp không có aó giáp bảo vệ)

Danh mục:

Mô tả