6/10 (12) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng sợi)

Danh mục:

Mô tả