8.7/15 (17.5) KV – Tape armoured Cable (Cáp có áo giáp dạng băng)

Danh mục:

Mô tả