8.7/15 (17.5) KV – Unarmoured Cable (Cáp không có áo giáp)

Danh mục:

Mô tả