Rơle Nhiệt HiTH

Mô tả

Type

 (Mã hàng)

Current Range

(Dòng định mức)

Ứng dụng cho Contactor

Code

Loại 3 phần tử nhiệt

Loại 2 phần tử nhiệt

Dải dòng định mức tương ứng (A)

A

A (min.~max)

HiTH 22

HiTH 22K

0.17 kg

HiTH 22H

0.16 kg

0.18

0.12~0.18

HiMC 9

HiMC 12

HiMC 18

HiMC 22

0.26

0.18~0.26

0.35

0.25~0.35

0.5

0.34~0.5

0.7

0.5~0.7

0.9

0.6~09

1.2

0.8~1.2

1.6

1.1~1.6

2.1

1.5~2.1

3

2~3

4.2

2.8~4.2

5

3~5

6

4~6

8

5.6~8

10

7~10

13

9~13

18

12~18

22

16~22

HiTH 40

HiTH 40K

0.23 kg

HiTH 40H

0.22 kg

10

7~10

HiMC 32

HiMC 40

13

9~13

18

12~18

22

16~22

26

18~26

32

24~32

40

28~40

HiTH 50

HiTH 50K

0.28 kg

HiTH 50H

0.27 kg

26

18~26

HiMC 50

32

24~32

40

28~40

50

36~50

HiTH 90

HiTH 90K

0.53 kg

HiTH 90H

0.51 kg

40

28~40

HiMC 65

HiMC 80

HiMC 90

50

36~50

65

45~65

80

60~80

90

70~90

HiTH 130

HiTH 130K

1.65 kg

HiTH 130H

1.3 kg

80

48~80

HiMC 110
HiMC 130

130

78~130

HiTH 220

HiTH 220K

1.85 kg

HiTH 220H

1.49 kg

130

78~130

HiMC 150
HiMC 180
HiMC 220

180

108~180

220

132~220

HiTH 300

HiTH 300K
1.94 kg

HiTH 300H
1.59 kg

220

132~220

HiMC 260
HiMC 300

300

180~300

HiTH 500

HiTH 500K
2.25 kg

HiTH 500H
1.88 kg

300

180~300

HiMC 400
HiMC 500

400

240~400

500

300~500

HiTH 800

HiTH 800K
5.74 kg

HiTH 800H
4.62 kg

630

378~630

HiMC 630
HiMC 800