Rơle nhiệt LS MT-150

Mô tả

MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

MT-150 dùng cho MC-130 & MC-150a